1. ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP KARAMA

  Identiteit van de ondernemer
  VAN:
  – Ouafae Laabid handelend onder de naam KARAMA
  Vestigings- en bezoekadres: Graveerstift 73, 3328 KM Dordrecht,
  hierna te noemen: Karama
  KvK- nummer: 52632423
  BTW-nummer: NL180100427B01
  Emailadres: info@karama.nl
  Telefoonnummer: 0643716905

 2. Artikel 1. Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Karama: de eenmanszaak Karama
  2. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden
  3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Karama;
  5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Karama georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  7. Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
  8. Producten: de producten die door Karama op haar internetsite worden aangeboden.
  9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  10. Website: karama.nl

   

 3. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Karama en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Karama en een consument en tussen Karama en een rechtspersoon die handelt inde uitoefening van een beroep of bedrijf.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Karama zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Karama waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
  6. Van de algemene voorwaarden kan slecht schriftelijk worden afgeweken, onder de uitdrukkelijke toestemming van Karama. Indien van een onderdeel van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
  7. Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie één van de artikelen van de algemene voorwaarden vernietigbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht.

 4. Artikel 3. Het aanbod

  1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Karama gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Karama niet.
  3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Karama de prijs garandeert;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
   de gedragscodes waaraan Karama zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 5. Artikel 4. De overeenkomst

  1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Karama onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Karama is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Karama passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Karama daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4.Karama kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Karama op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5.Karama zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. a. het bezoekadres van de vestiging van Karama waar de consument met klachten terecht kan;
  2. b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Karama deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

   6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 6. Artikel 5. Herroepingsrecht

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
  Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
  consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de Karama
  bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en
  de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat
  nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien
  hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
  geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat
  en verpakking aan de Karama retourneren, conform de door de Karama
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. het op enigelei wijze gebruiken/verbruiken van de inhoud van de producten,
  of het zodanig openen dat de inhoud wordt blootgesteld, of handelen anderszins,
  dat het product onverkoopbaar maakt is in dit kader niet toegestaan.
  Artikel 6. Kosten in geval van herroeping
  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de
  kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Karama dit bedrag zo
  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending,
  terugbetalen. De werkelijke kosten voor het terugstorten van de ontvangen
  betalingen komen voor rekening van de consument.
  Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht
  1. Karama kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover
  voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien
  Karama dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
  overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  5
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties
  van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
  waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument
  de verzegeling heeft verbroken.
  Artikel 8. Levering en uitvoering
  1. Karama zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van haar producten.
  2. Levering geschiedt na totstandkoming van de overeenkomst met bekwame
  spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is
  overeengekomen. Indien bezorging vertraging ondervindt, zal de
  leveringstermijn kunnen uitlopen met een termijn van 30 dagen.
  3. Consument is verplicht om bij aflevering de producten in ontvangst te nemen
  op het tijdstip van aflevering. Aflevering geschiedt op het adres van consument
  dat bij Karama bekend is gemaakt. Consument is gehouden om elke
  adreswijziging onmiddellijk aan Karama mede te delen.
  4.Het is Karama toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Dit
  geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
  5. Alle door Karama geleverde producten blijven het eigendom van Karama
  totdat de koper aan alle betalingsverplichtingen uit alle met Karama gesloten
  koopovereenkomsten is nagekomen.
  Artikel 9. Prijs
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door Karama afgegeven
  prijzen:

  – in euro’s
  – exclusief BTW
  – op basis van door Karama gehanteerde minimum hoeveelheden
  – exclusief kosten van verzending, verpakking, vervoer en assurantie
  2. Orders boven € 200,00 excl. BTW worden in Nederland franco door Karama
  vrij aan afleveradres geleverd. Onder de € 200,00 wordt door Karama € 10,00
  verzendkosten in rekening gebracht.
  3. Gedurende in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen
  als gevolg van verandering in btw-tarieven.
  6
  4. In afwijking van het vorige lid kan Karama producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiele markt en waar
  Karama geen invloed op heeft, met variable prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
  richtprijzen, worden bij het aanbod vermeld.
  5. Karama heeft de bevoegdheid om de bedongen prijs binnen 3 maanden na
  totstandkoming van de overeenkomst te verhogen, zoals bedongen in de
  overeenkomst. De consument is in dat geval bevoegd de overeenkomst te
  ontbinden.
  6. Karama heeft de bevoegdheid om de bedongen prijs na 3 maanden na
  totstandkoming van de overeenkomst te verhogen, zoals bedongen in de
  overeenkomst en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  7. Karama kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist
  zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten.
  Artikel 10. Betaling

  1. Betalingen kunnen worden uitgevoerd per creditcard (Mastercard en VISA) of
  via iDeal. Alle bestellingen dienen door de consument te worden betaald, volgens
  de door de consument gekozen betaalmethode.
  2. Karama is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de
  overeenkomst op te schorten, in geval van toerekenbare niet-nakoming door de
  consument van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst.
  3. Indien de betaling door de consument geschiedt per creditcard, geldt het
  volgende. De verstrekte creditcardgegevens worden nagetrokken voordat de
  betaling geschiedt. Producten worden alleen verzonden naar het adres dat
  tijdens de bestelling door de consument op de internetsite van Karama wordt
  opgegeven als zijnde het adres van de creditcardhouder.
  Artikel 11. Garantie
  1. Karama staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
  van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Karam er tevens voor in
  dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door Karama, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan
  de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover Karama kan doen gelden.

  3. De consument dient de gekochte producten bij aflevering of zo spoedig
  daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te
  gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  of de juiste producten zijn geleverd;
  7

  of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid
  en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;

  of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of,
  indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een
  normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
  Indien het geleverde product een gebrek vertoont, heeft de consument recht op
  herstel van het product. Karama kan er voor kiezen om het product te
  vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De consument heeft slechts recht op
  vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is.

  4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste
  behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
  Artikel 12. Aansprakelijkheid

  1 Karama is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze
  aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of
  onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van het gebruik van het
  product.
  2. Alle aanwijzingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd.
  Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt door Karama geen
  aansprakelijkheid aanvaard.
  3. De aansprakelijkheid van Karama is beperkt tot het bedrag van de door de
  assuradeur van Karama in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

  4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering
  overgaat, en Karama aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Karama
  beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte
  van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  Artikel 13. Geschillenbeslechting
  Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun
  overeenkomst dan wel van nadere overeenkomst en andere handelingen in
  samenhang met de onderhavige overeenkomst zullen worden beslecht door de
  rechtbank te Dordrecht.
  Artikel 14. Toepasselijk recht
  Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht
  van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

  Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel
  te Rotterdam.